ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ
Ավետարան

ՍՈՒՐԲ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԱՌԱՔՅԱԼԻ ԵՎ ԱՍՏՎԱԾԱԲԱՆ

ԱՎԵՏԱՐԱՆՉԻ ՀԱՅՏՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

 

Գրվել է Քրիստոսի ծննդից հետո` 96թ.

Թարգմանվել է համեմատությամբ հունարեն բնագրի, օգտագործելով գրաբար օրինակը:

Թարգմանությունը ավարտվել է 1984թ.: Թարգմանության գլխավոր խմբագիր` Հ. Զաքարյան:

Ձայնագրումը կատարվել է 1985թ. Եկեղեցասիրաց Եղբայրակցությունում:

 

Գալոց է նովին մարմնովն եւ փառոք Հոր ի դատել զկենդանիս եւ զմեռեալս, որոյ թագաւորութեանն ոչ գոյ վախճան:

Հավատամք

 

Ամեն: Արի՛, Տե՛ր Հիսուս Քրիստոս:

Հայտնություն 22.20

 

Հայտնության գիրքն Աստվածաշնչի վերջին գիրքն է` Նոր Կտակարանի 27-րդ գիրքը: Այն պարունակում է 22 գլուխ. բնագրում կա 404 տուն եւ 12.000 բառ, որից 9 հարց, 53 պատմական, 10 տուն արդեն իրագործված մարգարեություն եւ 341 տուն չկատարված մարգարեություններ:

 

Հրավիրում ենք ամենայն հավատացելոց՝ արանց եւ կանանց,
ծերոց եւ տղայոց, ամենայն չափի հասակի հավատացելոց

Հայ Առաքելական Եկեղեցու Եկեղեցասիրաց Եղբայրակցության Հավաքները Երեւանում

 

Չորեքշաբթի ժ.16-ին: Կիրակի ժ. 15-ին

"Շողակաթ" հեռուստաընկերություն (նախկին "Նաիրիտ" մշակույթի կենտրոն)

Գարեգին Նժդեհի հրապարակի մոտ